ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบ งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่าย ประกอบด้วย

          1. งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่ดังนี้

              (1) ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน

              (2) พัฒนาฝีมือเพื่อเสริมรายได้ให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน ที่ด้อยโอกาส

              (3) จัดศูนย์ฝึกอาชีพและแสดงผลิตภัณฑ์ของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน

              (4) เผยแพร่ผลงานและผลิตภัณฑ์ของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน

              (5) ฝึกอบรมและส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศให้แก่ประชาชนในเมืองพัทยา

          2. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่ดังนี้

              (1) การจัดการศึกษานอกระบบฯ  ให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

              (2) การจัดการศึกษาสำหรับผู้บกพร่องหรือผู้มีความสามารถพิเศษ

              (3) การจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

              (4) งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

              (5) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาใหม่ๆ ที่ทันสมัยให้กับชุมชน

          3. งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ มีหน้าที่ดังนี้

              (1) การให้บริการยืมหนังสือแก่หน่วยงานราชการและเอกชนรวมทั้งประชาชน

              (2) การให้บริการแก่ประชาชน  นักเรียน  และคนต่างชาติในการสืบค้นข้อมูล

              (3)ให้บริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการและสถานพักผ่อนหย่อนใจให้ชุมชน

              (4) งานห้องสมุดเคลื่อนที่

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2011 เวลา 16:14 น. )