บทคัดย่อ

                    การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(การอ่านออกและการเขียนได้) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาระยะที่ 1  และระยะที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เมืองพัทยา  ปีการศึกษา  2552  จำนวน 8,894 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย (x  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านออกและเขียนได้ ระหว่างระยะที่ 1 และระยะที่ 3  โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ระยะที่ 1 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมทั้งสิ้น 8,907 คน เข้าสอบ 8,227 คน คิดเป็น 92.37 % สอบผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการอ่าน 87.91 % สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 12.09% และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการเขียน 80.67 % โดยสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 19.33%

    2.  ระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ระยะที่ 3   ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  รวมทั้งสิ้น 8,894 คน เข้าสอบ 8,367 คน คิดเป็น 94.07% สอบผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการอ่าน 89.46% สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 10.54% และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการเขียน 94.07% โดยสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 10.33%

    3.   ผลการเปรียบเทียบทักษะด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาระหว่างระยะที่ 1 และระยะที่ 3  โดยรวมพบว่ามีพัฒนาการลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  เมื่อจำแนกตามสายชั้น พบว่านักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการอ่านของสายชั้นที่มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และประถมศึกษาปีที่  2  ส่วนโรงเรียนที่มีพัฒนาการลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4 , 5  และประถมศึกษาปีที่ 6 

    4.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาระหว่างระยะที่ 1 และระยะที่ 3  โดยรวมพบว่ามีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อจำแนกตามสายชั้น พบว่านักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการเขียน  ของสายชั้นที่มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

 อ่านเล่มสมบูรณ์ บทที่ 1 - 5  file icon pdf Reading-Writing.pdf

 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 15:20 น. )