ระบบรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาใหม่ เป็นระบบการรับสมัครซึ่งสามารถรับผ่านได้ทั้งระบบ Online และ Offine ระบบสามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  โดยจะตรวจสอบเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนก่อนการบันทึกข้อมูลข้อมูลสมัคร เมื่อมีข้อมูลผู้สมัครแล้ว ระบบสามารถออกใบสมัคร ใบรายงานตัว แสดงรายงานสรุปจำนวนและรายชื่อผู้สมัครแต่ละวันแบบ Real time สามารถเลือกช่วงเวลาในการแสดงข้อมูล แสดงข้อมูลสถิติอื่น ๆ เช่น สถิติผู้มาสมัครเรียน ตามเกรดเฉลี่ย วุฒิการศึกษา อายุ จังหวัด ภูมิภาค สถานศึกษา และการประชาสัมพันธ์  สามารถจัดการเปลี่ยนสาขา ในขณะที่ทำการมอบตัว พร้อมออกเลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาได้

ระบบงานรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาใหม่ มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. สามารถรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาใหม่ได้


2. สามารถจัดการข้อมูลการสมัครได้


ตัวอย่างใบรายงาน

1. ใบสมัคร


2. ใบรายงานตัว