ระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน เป็นการจัดให้ผู้ใช้งานแต่ละคนเห็นเฉพาะงานของตนเอง โดยสถานศึกษาควรกำหนดโครงสร้างขององค์กรไว้ก่อน จากนั้นจึงนำมากำหนดในระบบ ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลได้  สามารถเลือกภาษา ทีมใช้งานและกำหนดรหัสผ่านได้

มีลักษณะการทำงานดังนี้

1.1 สามารถกำหนดสิทธิสำหรับผู้ใช้แบบกลุ่มได้  
1.2 สามารถกำหนดสิทธิผู้ใช้รายบุคคลได้  

1.3 สามารถสร้างประกาศให้กับผู้ใช้ทราบได้  
1.4 สามารถสำรองข้อมูลอัตโนมัติได้  
1.5 สามารถจัดการข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ (log) ได้  

 

คลิปการใช้งานระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

 

           Subscribe to our Channel