ระบบการเงิน เป็นระบบรับชำระค่าธรรมเนียม ค่าเรียนปรับเกรด ค่าอุปกรณ์การเรียน  และค่าอื่นๆ เกี่ยวกับนักเรียน/นักศึกษา  ระบบสามารถสามารถรับชำระเงินได้ทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่มได้  แบ่งชำระค่าธรรมเนียมการเป็นงวดเป็นรายเดือนได้ จัดการยืมบิลได้ จัดการเงินอุดหนุนของนักเรียน/นักศึกษาได้  จัดการกองทุน สามารถนำเข้าข้อมูลการชำระเงิน (Text File) จากธนาคารได้และรับชำระเงินจากบุคคลภายนอกได้ ตรวจสอบการค้างชำระค่าธรรมเนียม การติดตามการค้างชำระ และมีรายงานครอบคลุมการทำงานทั้งฝ่ายการเงินแบบ 360 องศา

ระบบการเงิน มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. สามารถจัดการข้อมูลประเภทค่าธรรมเนียมได้3-1


2. สามารถจัดการข้อมูลประเภทการชำระเงินได้3-2


3. สามารถจัดการข้อมูลประเภทการยกเลิกได้3-3


4. สามารถจัดการข้อมูลประเภทกองทุนกู้ยืมได้3-4


5. สามารถกำหนดรายการชำระเงินค่าเทอมได้3-5


6. สามารถรับชำระเงินนักศึกษาได้3-6


7. สามารถจัดการข้อมูลนักศึกษากองทุนกู้ยืมได้3-7


8. สามารถจัดการข้อมูลนักศึกษาทุนการศึกษาได้3-8


9. สามารถตั้งบัญชีลูกหนี้3-9


สามารถออกรายงานได้ดังนี้

1. รายงานรายรับค่าเทอมประจำวัน3-10-1


2. รายงานรายรับค่าเทอมแยกประเภท3-10-2


3. รายงานรายรับค่าเทอมแยกตามผู้รับชำระ3-10-3


4. รายงานตรวจสอบสถานะใบเสร็จรับเงิน3-10-4


5. รายงานนักศึกษาค้างชำระ3-10-5


6. รายงานนักศึกษาที่ได้รับกองทุนกู้ยืม3-10-6


7. รายงานนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา3-10-7

 

ดูคลิปการใช้ระบบการเงิน