มีรายละเอียระบบงานทะเบียนวัดผล เป็นการจัดการผลการเรียนของนักศึกษาก่อนจะจบการศึกษา ซึ่งการจัดการนั้นจะมีกระบวนการตั้งแต่การกำหนดช่องคะแนนเก็บ การกรอกคะแนน การกรอกคาบขาดเรียนของอาจารย์ประจำวิชา การตัดเกรดจนได้ผลการเรียน และออกใบรายงานแจ้งผลการเรียนแก่ผู้ปกครอง เมื่อนักศึกษาจะจบการศึกษา ทำการออกใบรบ. ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองแก่นักศึกษา ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกฝ่าย โดยจะดึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ มาแสดงผลออกเป็นรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ออกใบรับรองผู้สำเร็จการศึกษา ได้ทุกระดับ
– ระดับประถม มัธยม ได้แก่ แบบรายงานระเบียนแสดงผลการเรียน ใบ  ปพ. 1 – ปพ. 7
– ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ใบรับรองผลการศึกษา (รบ.)
–  ระดับอุดมศึกษา ได้แก่  ใบสำเร็จการศึกษา Transcript
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร  การส่งออกข้อมูล GPA 50 และ SP48 ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลผลการเรียนและข้อมูลสถิติดดังต่อไปนี้

 1. สามารถจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาได้

 2. สามารถจัดห้องเรียนและเลขที่นักศึกษาได้

 3. สามารถเลื่อนชั้นนักศึกษาแบบกลุ่มและรายบุคคลได้

 4. สามารถลงทะเบียนเรียนนักศึกษาแบบกลุ่มและรายบุคคลได้

 5. สามารถออกรายงานได้ดังนี้
  1. รายงานใบลงทะเบียนเรียน

  2. รายงานใบรับรองการเป็นนักศึกษา

  3. รายงานใบรับรองกำลังศึกษา

  4. รายงานใบรับรองพฤติกรรม

  5. รายงานใบประกาศนียบัตร

  6. รายงานใบทรานสคริปได้

  7. รายงานรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพ

  8. รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ได้ 0,ร,มผ, มส,ขร ฯลฯ