ระบบห้องสมุด เป็นการจัดการระเบียนประวัติหนังสือ สื่อต่างๆ  การยืม-การคืน โดยสามารถใช้ร่วมกับบัตรนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งระบบสามารถจัดการประเภทของสื่อ หมวดหมู่  ผู้เขียน สำนักพิมพ์  ฯลฯ สามารถออกรหัสบาร์โค้ดหนังสือได้  กำหนดกฎการยืม-คืน  การค้นหาหนังสือผ่านเว็บ และออกรายงานต่างๆ ได้   ประวัติหนังสือ หนังสือที่ถูกยืม-คืน  รายงานหนังสือยืมเกินกำหนด ประวัติหนังสือที่ชำรุด จำหน่าย สูญหาย ได้  รายงานข้อมูลสถิติได้  เช่น หนังสือยืมยอดนิยม ผู้ยืมหนังสือดีเด่น หมวดหนังสือยอดนิยม ประเภทสื่อคงเหลือได้มีลักษณะการทำงาน ดังนี้

 1. สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานได้ ประกอบด้วย
  1. สามารถจัดการข้อมูลประเภทสื่อได้

  2. สามารถจัดการข้อมูลหมวดหมู่ได้

  3. สามารถจัดการข้อมูลสถานที่เก็บหนังสือได้

  4. สามารถจัดการข้อมูลสถานที่เก็บหนังสือได้

  5. สามารถจัดการข้อมูลผู้เขียนหนังสือได้

  6. สามารถจัดการข้อมูลสำนักพิมพ์ได้

  7. สามารถจัดการข้อมูลตำแหน่งของผู้จัดทำหนังสือได้

  8. สามารถจัดการข้อมูลสาเหตุและสถานะของหนังสือได้

 2. สามารถจัดการข้อมูลฟิวส์ของหนังสือได้

 3. สามารถจัดการข้อมูลทะเบียนหนังสือได้

 4. สามารถจัดการข้อมูลยืมและคืนหนังสือได้


 5. สามารถจัดการข้อมูลหมายเลขบาร์โค้ดและเลขเรียกหนังสือได้


 6. สามารถรองรับบัตรบาร์โค้ดและบัตร Smart Card ได้

 7. สามารถค้นหาข้อมูลหนังสือผ่านหน้าเว็บได้

 8. สามารถออกรายงานได้ ดังนี้
  1. รายงานพิมพ์บาร์โค้ดหนังสือ

  2. รายงานพิมพ์เลขเรียกหนังสือ

  3. รายงานหนังสือเข้า

  4. รายงานหนังสือที่ถูกยืม

  5. รายงานหนังสือที่ชำรุด

  6. รายงานหนังสือที่จำหน่าย

  7. รายงานหนังสือที่สูญหาย

  8. รายงานหนังสือที่ยืมเกินกำหนด

  9. รายงานประเภทสื่อคงเหลือ

  10. รายงานข้อมูลสถิติหนังสือยืมยอดนิยม

  11. รายงานข้อมูลสถิติผู้ยืมหนังสือดีเด่น

  12. รายงานข้อมูลสถิติหมวดหนังสือยอดนิยม