ระบบอาจารย์ประจำวิชา ระบบอาจารย์ประจำวิชา เป็นระบบที่อาจารย์ประจำวิชา หรืออาจารย์ผู้สอน ต้องทำการบันทึกการสอน เมื่อมีการสอนต้องบันทึกเวลาเรียน มีการเก็บคะแนนจนสิ้นสุดภาคเรียน จนออกผลการเรียนให้กับนักศึกษา และออกมาเป็นรายงานเพื่อแจ้งไปยังนักศึกษา และผู้ปกครองในเรื่องผลการเรียน คะแนนเก็บแต่ละวิชา มีรายวิชาใดที่ไม่ผ่าน เข้าเรียนทุกวิชาหรือไม่ เป็นต้น

มีลักษณะการทำงาน ดังนี้

 1. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลรายวิชาที่สอนจากตารางสอนได้

 2. สามารถกำหนดสมุดคะแนนเก็บได้

 3. สามารถกำหนดระดับคะแนนได้

 4. สามารถจัดการข้อมูลคะแนนเก็บได้

 5. สามารถบันทึกเวลาเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนได้

 6. สามารถตัดเกรดได้

 7. สามารถออกรายงานได้ดังนี้
  1. รายงานใบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา

  2. รายงานใบปะหน้าสมุดบันทึกคะแนน

  3. รายงานผลการเรียนและเวลาเรียน

  4. รายงานการแก้ไขผลการเรียน

  5. รายงานสรุปผลการเรียนตามชั้นเรียน