ระบบนักเรียน-ผู้ปกครอง  เป็นระบบที่สามารถให้นักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครอง สามารถเข้าดูข้อมูลของตนเองหรือของบุตรหลาน ทางโทรศัพท์มือถือ Tablet Ipad เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่าน Browser ได้ดังนี้ แสดงข้อมูลส่วนตัวนักเรียน/นักศึกษา ข้อมูลผลการเรียนรายวิชา ข้อมูลผลการลงทะเบียน ข้อมูลตารางเรียนในแต่ละเทอม ข้อมูลคะแนนเก็บแต่ละรายวิชา ข้อมูลเวลาเรียนแต่ละรายวิชา ข้อมูลวันขาดเรียน ข้อมูลพฤติกรรม  ข้อมูลการติดตามนักเรียน/นักศึกษา ข้อมูลการมาเรียน/ขาดเรียน และข้อมูลการชำระเงิน

มีลักษณะการทำงาน ดังนี้

 1. สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาได้

 2. สามารถแสดงข้อมูลผลการเรียนรายวิชาได้

 3. สามารถแสดงข้อมูลผลการลงทะเบียนได้

 4. สามารถแสดงข้อมูลตารางเรียนในแต่ละเทอมได้

 5. สามารถแสดงข้อมูลคะแนนเก็บแต่ละรายวิชาได้

 6. สามารถแสดงข้อมูลเวลาเรียนแต่ละรายวิชาได้

 7. สามารถแสดงข้อมูลวันขาดเรียนได้

 8. สามารถแสดงข้อมูลกิจกรรมได้

 9. สามารถแสดงข้อมูลคะแนนพฤติกรรมได้

 10. สามารถแสดงข้อมูลการติดตามนักศึกษาได้

 11. สามารถแสดงข้อมูลสแกนบัตรได้

 12. สามารถแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายในแต่ละเทอมได้

 13. สามารถแสดงข้อมูลการชำระเงินได้