ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

SISA Care เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมบริหารสถาศึกษา  SISA ที่ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับติดตามดูและนักเรียนที่มาเรียนโดยจะสามารถตรวจสอบผ่านอินเตอร์เน็ตหรือผ่านข้อความ SMS  โดยจะส่งถึงผู้ปกครองทันที ทำให้ทราบว่าบุตรหลานท่านมาโรงเรียนหรือไม่ และมีระบบติดตามการขาดเรียนโดยครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมระบบพฤติกรรมการหักคะแนน การเพิ่มคะแนนความดี อีกด้วย นี้เป็นเพียงความสามารถหนึ่งเท่านั้นซึ่งระบบของ SISA CARE ยังมีความสามารถด้านอื่นๆ อีกมากมาย

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะประกอบด้วย 7 ระบบย่อย ดังนี้

1. ระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน เป็นการจัดให้ผู้ใช้งานแต่ละคนเห็นเฉพาะงานของตนเอง สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลได้ สามารถเลือกภาษา ทีมใช้งานและกำหนดรหัสผ่านได้  Click ดูตัวอย่าง
2. ระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา เป็นการจัดการข้อมูลพื้นฐานในการนำไปใช้ในการทำงานโมดูลและแสดงรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่โลโก้สถานศึกษา หัสสถานศึกษา รหัส OPEC สังกัดสถานศึกษา ที่อยู่สถานศึกษา จังหวัด คำนำหน้าชื่อ ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ สถานศึกษาเดิมของนักเรียน/นักศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีระบบสำรองข้อมูลของสถานศึกษา การส่งออก การนำเข้า เป็นต้น Click ดูตัวอย่าง
3. ระบบทะเบียนนักเรียน/นักศึกษา เป็นการจัดการข้อมูลประวัตินักเรียน/นักศึกษา การแสดงข้อมูล พฤติกรรมและการมาเรียน ตารางเรียนแต่ละวัน การชำระเงิน บันทึกการรับเข้า-การลาออก รายงานสถานะของนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ลาออก พักการเรียน หรือในกรณีอื่นๆ โดยการค้นหาเป็นช่วงเวลา Click ดูตัวอย่าง
4. ระบบบุคลากร เป็นการจัดข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา เช่น ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เป็นผู้ใช้งานระบบ Click ดูตัวอย่าง
5. ระบบพฤติกรรม เป็นการจัดการข้อมูลพฤติกรรม ข้อมูลการมาเรียน การลา อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบการติดตามนักศึกษาได้ จัดการข้อมูลคะแนนความพฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยสามารถกำหนดเวลาเข้า-ออก การมาเรียน การนำเข้าข้อมูลการสแกนบัตร (Smart Card) การเช็คเวลาสแกนบัตร บันทึกการลา การบันทึกคาบขาดเรียนโดยอาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่ มีระบบติดตามนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามการขาดเรียนล่าช้า และระบบคัดกรองนักศึกษา สรุปรายงานการมาเรียน เป็นต้น Click ดูตัวอย่าง
6. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นระบบที่ช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ในการติดตามข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลการมาเรียน การขาดเรียน ติดตามข้อมูลพฤติกรรม และติดตามเพิ่มเติม สามารถบันทึกการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาได้ Click ดูตัวอย่าง
7. ระบบส่ง SMS เป็นระบบที่ใช้ในการส่งข้อความแจ้งเตือน ไปยังโทรศัพท์ของนักศึกษา ผู้ปกครอง หรือบุคลากร สามารถส่งข้อความแจ้งการไม่สแกนบัตรการเข้าเรียน-การขาดเรียนของนักเรียน/นักศึกษาโดยอัตโนมัติ ส่งข้อความตามที่ต้องการถึงนักเรียน/นักศึกษา ถึงผู้ปกครอง ถึงบุคลากร ถึงบุคคลอื่นๆ มีรายงานสถิตการส่งข้อความประจำวัน ประจำเดือน หรือตามช่วยเวลาที่ต้องการได้โดยง่าย Click ดูตัวอย่าง