คลิปแนะนำการใช้งาน ครู/อาจารย์ ประจำวิชา
  • กำหนดสมุดคะแนนเก็บ และระดับคะแนน
  • บันทึกข้อมูลคะแนนเก็บผลการเรียน
  • บันทึกเวลาเรียนในแต่ละคาบ
  • บันทึกข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯลฯ
  • รายงานคะแนน ผลการเรียน และเวลาเรียน
  • รายงานแก้ไขผลการเรียน

 

 

      Subscribe to our Channel

Posted in VDO