บริษัท ซีเอสเอ็น แอ็ดวานซ์ จำกัด (CSN Advance Co.,Ltd.)

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยผู้ก่อตั้งเป็นคณะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทางด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ มากกว่า 20 ปี อีกทั้งได้รู้จักกับบุคคลในแวดวงราชการและหน่วยงานเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจในการออกแบบและพัฒนาระบบ IT ของหน่วยงาน ทำให้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้วย IT ทั่วทั้งองค์กร
post-image
post-image
ผลิตภัณฑ์หลักชื่อว่า SISA ย่อมาจาก School Information System Advance

เป็นระบบบริหารสถานศึกษา ที่ครอบคลุมงานทุกฝ่ายภายในองค์กร สามารถใช้งานได้ทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โครงสร้างโปรแกรมออกแบบมาให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการใช้งานได้ด้วยตนเอง จากการใช้งานลูกค้าและมีการแนะนำบอกต่อของลูกค้า จนเพิ่มขึ้นกว่า 200 แห่ง