post-image
      บริษัท ซีเอสเอ็น แอ็ดวานซ์ จำกัด (CSN Advance Co.,Ltd.) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยผู้ก่อตั้งเป็นคณะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทางด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ มากกว่า 20 ปี อีกทั้งได้รู้จักกับบุคคลในแวดวงราชการและหน่วยงานเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจในการออกแบบและพัฒนาระบบ IT ของหน่วยงาน ทำให้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้วย IT ทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งมีทีมงานที่จบการศึกษาและมีความรู้ด้าน Software Hardware และ Network โดยตรง มาร่วมทำธุรกิจพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
      ผลิตภัณฑ์หลักชื่อว่า SISA ย่อมาจาก School Information System Advance เป็นระบบบริหารสถานศึกษา ที่ครอบคลุมงานทุกฝ่ายภายในองค์กร สามารถใช้งานได้ทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โครงสร้างโปรแกรมออกแบบมาให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการใช้งานได้ด้วยตนเอง จากการใช้งานลูกค้าและมีการแนะนำบอกต่อของลูกค้า จนเพิ่มขึ้นกว่า 200 แห่ง