SISA Scan
     เครื่องสแกน QR Code สามารถสแกนการเข้าออกของนักเรียนได้ทั้ง Barcode และ QR Code
อุปกรณ์การสแกน
คลิปวิดีโอการสแกนบัตร
สามารถเข้าดูข้อมูล

ข้อมูลเวลาเรียน

ข้อมูลเวลาการเข้า-ออก โรงเรียน

รายงานสรุปเวลาสแกนบัตรนักเรียนจากระบบ
สรุปจำนวนนักเรียนประจำวัน
สรุปการขาดเรียน
รายงานสรุปการสแกนบัตรประจำวัน
SISA Handle Scan
     อุปกรณ์เช็คชื่อแบบพกพา สามารถใช้ได้ทั้งในห้องเรียน และเช็คชื่อตอนเข้าแถว ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการใช้งานมากยิ่งขึ้น