แหล่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล   SISA Academy

post-image


SISA Academy Top Award


เพื่อเป็นเกียรติแก่ทุกท่าน SISA Academy ขอมอบโล่ให้กับท่านที่สอบได้คะแนนสูงสุดแต่ละระบบทุกเดือน
การพิจารณาโล่ TOP Award เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
1. รางวัลจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีผลคะแนนสูงสุด และต้องมากกว่า 90 คะแนน แต่ละระบบที่ทดสอบ
2. พิจารณาเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับโล่ ของแต่ละระบบ (ถ้าเคยได้รับแล้ว ถึงแม้ว่าจะลงสอบซ้ำและมีคะแนนสูงสุด จะไม่ได้รับการพิจารณาโล่อีก แต่ยังคงได้รับวุฒิบัตรตามปกติ)
post-image     certificate


รายละเอียดคอร์สการอบรม   SISA Academy 📣เปิดรับสมัครทุกเดือน


คลิปวิธี  การลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ)
 • * ลงทะเบียนผ่านลิงค์ หรือ Scan QR
  * กรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้อง
  * ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ SISA Academy
  * หากเคยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงซ้ำอีก ให้เข้าสู่ระบบเลือกระบบที่จะอบรมต่อไป
  * ระบบจะเปิดให้เลือกระบบที่จะอบรม เริ่มอบรม และทำแบบทดสอบออนไลน์ตามช่วงเวลาที่กำหนด
  * รายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติม ติดตามได้จากคลิปวีดีโอ
 • คลิปวิธี  การทำแบบทดสอบ ตรวจสอบผล และดาวน์โหลดวุฒิบัตร
 • * เข้าอบรมตามวันที่กำหนด
  * ทำแบบทดสอบออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนด
  * วันถัดมาตรวจสอบผล กรณีสอบผ่านเกณฑ์สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ด้วยตนเอง
  * เกณฑ์การรับวุฒิบัตรต้องผ่าน 60% ขึ้นไป
  * รายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติม ติดตามได้จากคลิปวีดีโอ
 • คอร์ส อบรม

  กรกฎาคม 67

  วันรับสมัคร   1-15/07/67
  วันอบรม  1-26/07/67
  วันทำแบบทดสอบ  27-29/07/67
  • 1. งานบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

  • 2. งานวิชาการ

  • 3. งานผู้สอน/ที่ปรึกษา

  • 4. งานรับสมัคร

  • 5. งานทะเบียนนักเรียน

  • 6. งานธุรการ

  • 7. งานการเงิน

  • 8. งานบุคลากร

  • 9. งานทะเบียนวัดผล

  • 10. งานพฤติกรรม

  • 11. งานบริหารจัดการสอบออนไลน์

  • 12. งานจัดการสื่อ(LMS)

  • 13. แอปพลิเคชั่น SISA Smart

  สิงหาคม 67

  วันรับสมัคร   1-15/08/67
  วันอบรม  1-25/08/67
  วันทำแบบทดสอบ  24-26/08/67
  • 1. งานบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

  • 2. งานวิชาการ

  • 3. งานผู้สอน/ที่ปรึกษา

  • 4. งานรับสมัคร

  • 5. งานทะเบียนนักเรียน

  • 6. งานธุรการ

  • 7. งานการเงิน

  • 8. งานบุคลากร

  • 9. งานทะเบียนวัดผล

  • 10. งานพฤติกรรม

  • 11. งานบริหารจัดการสอบออนไลน์

  • 12. งานจัดการสื่อ(LMS)

  • 13. แอปพลิเคชั่น SISA Smart

  SISA Academy ขอขอบคุณภาพจากอาจารย์ทุกท่าน

  speaker
  ระบบรับสมัคร / ระบบวิชาการ

  สิงหาคม 65

  อ.สิริชัย ธีระกร

  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

  speaker
  ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน / ระบบรับสมัคร

  สิงหาคม 65

  อ.ธนกร ขวัญพรม

  โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  speaker
  ระบบรับสมัคร (อ.นุชนาจ)

  สิงหาคม 65


  ระบบทะเบียนนักเรียน (อ.ธนกฤต)

  สิงหาคม 65

  อ.นุชนาจ อุปชิน และ อ.ธนกฤต อมรทัศนะสุข

  วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

  speaker
  ระบบงานผู้สอน

  สิงหาคม 65

  อ.รัตนา ธนสุนทรกูร

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

  speaker
  ระบบงานบุคลากร และ งานธุรการ

  กันยายน 65


  ระบบงานรับสมัคร

  ตุลาคม 65


  แอปพลิเคชั่น SISA Smart

  พฤศจิกายน 65

  อ.เรวัต ดวงตา

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

  speaker
  ระบบงานรับสมัคร

  กันยายน 65

  อ.อัญชลี พาอ่อน

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

  speaker
  ระบบงานรับสมัคร

  กันยายน 65

  อ.วัชรพล แพนนท์

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

  speaker
  ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

  กันยายน 65

  อ.นพพร วัฒนสิทธิ์

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา