SISA e-Learning
ระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ ติดตั้งบน Cloud Server นักศึกษาอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ใช้ง่าย สะดวก โดยระบบสามารถทำการเรียนการสอนได้ 2 รูปแบบ คือ
1. ครูผู้สอนจัดทำเนื้อหาการสอน คลิปวีดีโอ การบ้าน แบบฝึกหัด ข้อสอบ ใส่ไว้ในระบบ SISA e-Learning  
2. ครูผู้สอนสามารถสอนออนไลน์ ได้ตามตารางเวลาที่กำหนดโดยสอนในรูปแบบ ระบบการสอนออนไลน์ (Live Stream)

ซึ่งทั้งสองรูปแบบ สามารถติดตามการเข้าเรียน การส่งแบบฝึกหัด สามารถบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด คะแนนการเข้าเรียน อีกทั้งยังทำการสอบออนไลน์ ซึ่งคะแนนจะเข้าไปในระบบโดยอัตโนมัติ เมื่อคะแนนครบ ครูผู้สอนสามารถทำการตัดเกรดได้ทันที พร้อมส่ง เกรดให้ฝ่ายวิชาการได้โดยง่ายๆ เพียงคลิกเดียว
โมดูล SISA e-Learning
ระบบการสอนออนไลน์ (Live Stream)
* ครูผู้สอนสามารถสอนออนไลน์ ได้ตามตารางเวลาที่กำหนด
* ครูผู้สอนเช็คเวลาเข้าเรียนออนไลน์ได้ทันที
* ครูผู้สอนแนบเอกสารประกอบการสอน
* นักศึกษาสามารถทำแบบฝึกหัดออนไลน์ และส่งการบ้านแบบออนไลน์
ระบบจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
* จัดการข้อมูลรายวิชา
* จัดการข้อมูลครูผู้สอน
* จัดการเอกสารประกอบบทเรียน
* กำหนดนักศึกษาเข้าเรียนบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์
* นักศึกษาเข้าเรียนบทเรียน
* แนบไฟล์การบ้านผ่านระบบแบบออนไลน์
* ดูจำนวนครั้งที่นักศึกษาเข้าเรียน
* รายงานสถิติต่างๆ เช่น สรุปนักศึกษาเข้าเรียน
ระบบอาจารย์ประจำวิชา
* จัดการสมุดคะแนนเก็บ
* กำหนดระดับคะแนน
* ตัดเกรดนักศึกษา
* สรุปรายงานการปะหน้าสมุดบันทึกผลการเรียนและเวลา
* สรุปรายงานผลการเรียนตามชั้นเรียน
ระบบเข้าเรียนนักศึกษา
* แสดงข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
* แสดงข้อมูลลงทะเบียน ตารางเรียนการเข้าเรียนของนักศึกษา
* แสดงผลการเรียนแต่ละวิชา
ระบบทดสอบ
* จัดการข้อมูลชุดที่ข้อสอบ
* จัดการคะแนนชุดข้อสอบ
* จัดการเรียงข้อคำถามชุดข้อสอบ
* ทำการทดสอบออนไลน์
* แสดงผลการทำสอบออนไลน์
* ทำการทดสอบออนไลน์
ระบบประเมิน
* จัดการข้อมูลแบบประเมิน เช่น ชื่อ หัวข้อ ประเภทตัวเลือกแบบประเมิน
* กำหนดประเมินสำหรับนักศึกษา บุคลากร กลุ่มการประเมิน
* สรุปรายงานการประเมิน รายวิชา รายบุคคล