SISA e-Learning เป็นระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ติดตั้งบนระบบ Cloud
   โดยครูผู้สอนจะจัดทำเนื้อหาการสอน  คลิปวีดีโอ  การบ้าน  แบบฝึกหัดและข้อสอบ  ใส่ไว้ในระบบ SISA.e-Learning  ทำให้นักเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ และสามารถติดตามการเข้าเรียน การส่งแบบฝึกหัด สามารถบันทึกคะแนนแบบฝึกหัด คะแนนการเข้าเรียน อีกทั้งยังทำการสอบออนไลน์ ซึ่งคะแนนจะเข้าไปในระบบโดยอัตโนมัติ เมื่อคะแนนครบ ครูสามารถทำการตัดเกรดได้ทันที พร้อมส่ง เกรดให้ฝ่ายวิชาการ โดยง่าย ๆเพียงคลิกเดียว
โมดูล SISA e-Learning
ระบบจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
* จัดการข้อมูลรายวิชา
* จัดการข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
* จัดการเอกสารประกอบบทเรียน
* กำหนดนักศึกษาเข้าเรียนบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์
* นักศึกษาเข้าเรียนบทเรียน
* แนบไฟล์การบ้านผ่านระบบแบบออนไลน์
* ดูจำนวนครั้งที่นักศึกษาเข้าเรียน
* รายงานสถิติต่างๆ เช่น สรุปนักศึกษาเข้าเรียน
ระบบอาจารย์ประจำวิชา
* จัดการสมุดคะแนนเก็บ
* กำหนดระดับคะแนน
* ตัดเกรดนักศึกษา
* สรุปรายงานการปะหน้าสมุดบันทึกผลการเรียนและเวลา
* สรุปรายงานผลการเรียนตามชั้นเรียน
ระบบเข้าเรียนนักศึกษา
* แสดงข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
* แสดงข้อมูลลงทะเบียน ตารางเรียนการเข้าเรียนของนักศึกษา
* แสดงผลการเรียนแต่ละวิชา
ระบบทดสอบ
* จัดการข้อมูลชุดที่ข้อสอบ
* จัดการคะแนนชุดข้อสอบ
* จัดการเรียงข้อคำถามชุดข้อสอบ
* ทำการทดสอบออนไลน์
* แสดงผลการทำสอบออนไลน์
* ทำการทดสอบออนไลน์
ระบบประเมิน
* จัดการข้อมูลแบบประเมิน เช่น ชื่อ หัวข้อ ประเภทตัวเลือกแบบประเมิน
* กำหนดประเมินสำหรับนักศึกษา บุคลากร กลุ่มการประเมิน
* สรุปรายงานการประเมิน รายวิชา รายบุคคล