ประวัติบริษัท

บริษัท ซีเอสเอ็น แอ็ดวานซ์ จำกัด (CSN Advance Company) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยผู้ก่อตั้งเป็นคณะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทางด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ มากว่า 20 ปี อีกทั้งได้รู้จักกับบุคคลในแวดวงราชการและหน่วยงานเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจในการออกแบบและพัฒนาระบบ IT ของหน่วยงาน ทำให้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้วย IT ทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งมีทีมงานที่จบการศึกษาและมีความรู้ด้าน Software Hardware และ Network โดยตรง มาร่วมทำธุรกิจพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์หลักชื่อว่า SISA ย่อมาจาก School Information System Advance เป็นระบบบริหารสถานศึกษา ที่ครอบคลุมงานทุกฝ่ายภายในองค์กร สามารถใช้งานได้ทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โครงสร้างโปรแกรมออกแบบมาให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการใช้งานได้ด้วยตนเอง จากการใช้งานลูกค้าและมีการแนะนำบอกต่อลูกค้า แบบปากต่อปาก จนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกว่า 100 แห่ง บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 49/1 ม.3 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 หรือที่เว็บไซต์ www.csn-advance.com

วิสัยทัศน์

SISA ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานภายในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศได้อย่างมืออาชีพ และ SISA มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง

บริการหลักของ CSN Advance
– พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาทุกระดับ
– การออกแบบและวางระบบเครือข่ายในองค์กร
– การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
– จำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านการศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
– ให้บริการ Outsourcing รวมถึง Professional Service งานไอทีขององค์การ
– ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานรัฐและองค์การสถานศึกษา

 

ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะ  SISA

SISA  สามารถ “ทำสิ่งที่ท่านคิดว่าทำไม่ได้…ให้ท่านได้” เป็นแนวคิดเพื่อสนับสนุนให้การศึกษาไทย พัฒนาก้าวไกลด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการแบบ Online อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ผ่านเครือข่าย Internet  SISA พัฒนาบนพื้นฐานทางเทคโนโลยี Web Base Application สื่อสารผ่านระบบ Internet ช่วยให้ท่านผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ สามารถรับทราบข้อมูลที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน เช่น ยอดรายรับ, จำนวนนักศึกษาเข้า-ออก, การมาทำงานของครูฯลฯ โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ท่านสามารถทำงานพร้อมสั่งการต่างๆ ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา

จนได้รับรางวัล  Thailand ICT Awards (TICTA)  ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมผลักดันให้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 หลังจากที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ขึ้น โครงการ Thailand ICT Awards หรือ TICTA จึงได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อย่างต่อเนื่องตลอดมา

selection_234