แนะนำ SISA คลิป VDO

    

       SISA – School Information System Advance  คือ โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะที่เหมาะสำหรับการบริหารงานที่ครอบคลุมการทำงานทุกฝ่ายภายในองค์กร พัฒนาโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถทำงานได้ทุกที ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ลดขั้นตอนในการทำงาน ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล บุคลากรทุกแผนก ทุกฝ่าย สามารถดึงข้อมูลจากระบบมาใช้ได้ทันทีโดยง่ายและสะดวก  จึงทำให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ส่งผลให้ระบบงานบริหารภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา
    
       SISA  มีลักษณะการทำงานเป็น  Modules (โมดูล) โดยแบ่งตามลักษณะการจัดการข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาได้ทั้งหมดมีโมดูล ดังนี้
 
 1. ระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน  ดูตัวอย่าง   9.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา  ดูตัวอย่าง
 2. ระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา  ดูตัวอย่าง  10. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ดูตัวอย่าง
 3. ระบบรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา  ดูตัวอย่าง  11. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ดูตัวอย่าง
 4. ระบบการเงิน  ดูตัวอย่าง  12. ระบบอาจารย์ประจำวิชา  ดูตัวอย่าง
 5. ระบบทะเบียนนักเรียน/นักศึกษา  ดูตัวอย่าง  13. ระบบประกาศข่าวสาร/ปฎิทิน  ดูตัวอย่าง
 6. ระบบงานวิชาการ  ดูตัวอย่าง  14. ระบบนักเรียน-ผู้ปกครอง ดูตัวอย่าง
 7. ระบบงานทะเบียนวัดผล  ดูตัวอย่าง  15. ระบบห้องสมุด  ดูตัวอย่าง
 8.  ระบบบุคลากร  ดูตัวอย่าง  16. ระบบจัดทำบัตรนักเรียน/นักศึกษา บุคลากร ดูตัวอย่าง
รายละเอียดโปรแกรม
   

ระบบเพิ่มเติมใหม่ Update

17. ระบบกิจกรรม
18. ระบบแผนการสอน
19. ระบบบันทึกหลังการสอน
20. ระบบประเมิน
21. ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
 
 

      

SISA เป็นโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Web Application ใช้งานผ่าน Browser สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเครื่องแม่ข่าย Server  และระบบคลาวน์ Cloud Computing พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงระบบโดยมีอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต แล็บท๊อป หรือคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

 
 
SISA Server ติดตั้งในเครื่อง Server ของสถานศึกษาเอง สามารถทำงานได้ทั้งเครือข่ายภายใน (Intranet)

   

 
SISA Cloud เป็นโปรแกรมบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะของสถานศึกษา โดยติดตั้งในระบบ Cloud Computing สถานศึกษาไม่ต้องมีเครื่อง Server สามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทันที โดยมีการรวบรวมเป็นศูนย์กลาง

    

ข้อแตกต่างระหว่าง Cloud และ Server
 

Cloud

Server

  1. ลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษาเนื่องจากค่าบริการได้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ใช้งาน จริง เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าซ่อมแซม ค่าลิขสิทธิ์  ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอัพเกรด และค่าเช่าคู่สาย   เป็นต้น
  2. มีความเสถียรในการใช้งาน (ระบบไม่ล่ม)
  3. มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดระบบตามความต้องการ
  4. สถานศึกษาไม่ต้องขยายเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้จากภายนอก
  5. มีความปลอดภัยกว่า
  1. ต้นทุนสูง การลงทุนเครื่องแม่ข่าย ต้องมีค่าดูแลบำรุงรักษา Upgrade ตลอดการใช้งาน
  2. ยังไม่มีการรับประกันในการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบและความปลอดภัยของข้อมูล
  3. ความไม่มีมาตรฐานของแพลทฟอร์ม ทำให้ลูกค้ามีข้อจำกัดสำหรับตัวเลือกในการพัฒนาหรือติดตั้งระบบ
  4. สถานศึกษาต้องขยายเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้จากภายนอก

 

 
Brochure SISA Smart
     Brochure SISA Smart
 
 
 
 
ติดต่อ
ฝ่ายการตลาด
คุณนันท์สภัส หรือ คุณณัฐกมล 
โทร. 091-039-9219
E-mail : sisasales60@gmail.com
Line@ : @SISA
อ.ฉัตร์ณพัฒน์  ราชสมบูรณ์ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด) โทร: 081-940-5893
E-mail: cdnapat@gmail.com
 
บริษัท ซี เอส เอ็น แอ็ดวานซ์ จำกัด
49/1 ม.3 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ดร.ไพเราะ  ราชสมบูรณ์ โทร: 089-249-6050
E-mail: pairoa@gmail.com