รู้จักกับ SISA Smart Center

        โปรแกรมบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะสำหรับส่วนกลาง (SISA Smart Center) ของกองการศึกษาในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดูข้อมูลโรงเรียนในสังกัดได้โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโรงเรียนแบบอัตโนมันติได้แก่ รายงานสรุปจำนวนนักเรียน ครูในสังกัดทั้งหมด สถิติการมาเรียน รายงานสรุปผลการเรียนแยกตามกลุ่มสาระ รายงานนักเรียนที่สำเร็จการศึกาษาหรือออกกลางคัน เป็นต้น ด้วยระบบนี้จะช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ