คลิปแนะนำการใช้งานระบบการเงิน

    • ตั้งค่ารับชำระเงินเบื้องต้น
    • การตั้งบัญชีลูกหนี้
    • รับชำระเงินนักเรียน
    • รับชำระเงินเพิ่มเติม
  • รายงานรายรับประจำวัน/แยกประเภท
  • รายงานนักเรียนค้างชำระ

 
ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

 

      Subscribe to our Channel