คลิปแนะนำการใช้งานระบบบุคลากร

  • กำหนดโครงสร้างการบริหาร
  • กำหนดเวลามาปฎิบัตงาน
  • กำหนดปฎิทินปฎิบัติงาน
  • บันทึกข้อมูลสวัสดิการ ฝึกอบรม รางวัล ผลงานครู/อาจารย์ ฯลฯ
  • บันทึกข้อมูลการลา
  • รายงานระเบียนบุคลากร
  • รายงานสรุปการมาปฎิบัติงาน
  • รายงานสรุปเวลาทำการ
  • รายงานสถิติการลา และสถิติต่างๆ

ตอนที่ 1/2

 

 
ตอนที่ 2/2

      Subscribe to our Channel