ระบบทะเบียนนักเรียน/นักศึกษา เป็นการจดการข้อมูลประวัตินักเรียน/นักศึกษา การแสดงข้อมูลในด้านต่าง ได้แก่ ผลการศึกษาทุกภาคเรียน เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอม เกรดเฉลี่ยสะสม การลงทะเบียนเรียน การเรียนปรับเกรด การเงิน พฤติกรรมและการมาเรียน ตารางเรียนแต่ละวัน การชำระเงิน  เป็นต้น  บันทึกการรับเข้า-การลาออก  รายงานสถานะของนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ลาออก พักการเรียน หรือในกรณีอื่นๆ โดยการค้นหาเป็นช่วงเวลา การตรวจสอบวุฒิ เมื่อมีข้อมูลการสมัครเรียนของนักศึกษาแล้ว สามารถตรวจสอบวุฒิของนักศึกษาโดยออกเป็นหนังสือส่งไปยังสถานศึกษาเดิมที่นักศึกษาจบมา สามารถออกบัตรนักศึกษาตามแบบฟอร์มของสถานศึกษา เมื่อนักศึกษาทำบัตรหายหรือหมดอายุ สามารถออกบัตรได้ตลอดเวลา  รายงานข้อมูลสถิตินักศึกษาตามสาขาที่เรียน ตามระดับชั้น และตามห้องเรียน การออกใบรายชื่อ  รายงานใบรายชื่อประจำวันเพื่อเช็คเวลาเรียน ออกใบรายชื่อตามห้องเรียน ตามรายวิชาที่เรียน ตามรายวิชาที่เรียนปรับเกรด ตามกิจกรรมชุมนุม/ชมรม  ระบบทะเบียนนักศึกษา  มีคุณสมบัติดังนี้

1  สามารถรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้


2  สามารถจัดการข้อมูลใบสมัครได้


3  สามารถจัดการข้อมูลมอบตัวนักศึกษาได้


4  สามารถจัดการข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษาได้  ประกอบด้วย

      4.1 นำเข้าข้อมูลประวัตินักศึกษาได้แก่ ชื่อ – สกุล ชั้น ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เลขที่ ห้องเรียนสาขา เกรดเฉลี่ย วัน เดือน ปี เกิด เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก/เลขประจำตัวนักศึกษา


      4.2 นำเข้าข้อมูลครอบครัว / ที่อยู่  ได้แก่  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน  ที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้


      4.3 นำเข้าข้อมูลสุขภาพ ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง หมู่โลหิต ประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว  จำนวนพี่น้องผู้เรียนเป็นคนที่ จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่


      4.4 จัดการข้อมูลความสามารถพิเศษของนักศึกษาได้


      4.5 จัดการข้อมูลการเดินทางมาสถานศึกษาของนักศึกษาได้


      4.6 จัดการข้อมูลรางวัลและผลงานของนักศึกษาได้


      4.7 สามารถจัดการข้อมูลพัฒนาการด้านร่างกายของนักศึกษาได้ ในแต่ละครั้งได้แก่  ข้อมูลพัฒนาการด้านส่วนสูงและน้ำหนัก , ข้อมูลการได้ยินของหูทั้งสองข้าง , ข้อมูลการมองเห็นของตาทั้งสองข้าง และ ข้อมูลเกี่ยวกับฟัน


      4.8 สามารถจัดการข้อมูลการศึกษาต่อที่อื่นหลังจบการศึกษาได้


5  สามารถจัดการข้อมูลประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งนักศึกษาได้


6  สามารถจัดการข้อมูลเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อนักศึกษาที่อายุ  15  ปีขึ้นไปแบบรายกลุ่มได้


7  สามารถจัดการข้อมูลนักศึกษาพิการด้อยโอกาสและขาดแคลนได้


8  สามารถออกรายงานได้ดังนี้

  8.1  รายงานการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งที่มาของนักศึกษาเข้าใหม่


  8.2  รายงานหลักฐานการสมัครของนักศึกษาเข้าใหม่


  8.3  รายงานสถิติผู้ลงทะเบียนแรกเข้าของนักศึกษาเข้าใหม่


  8.4  รายงานสถิติเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเข้าใหม่


  8.5  รายงานสถิติจังหวัดที่อยู่ของนักศึกษาเข้าใหม่


  8.6  รายงานสถิติภูมิภาคของนักศึกษาเข้าใหม่


  8.7  รายงานสถิติสถานศึกษาที่จบการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่


  8.8  รายงานสถิติประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาเข้าใหม่


  8.9  รายงานตรวจสอบจบของนักศึกษา


  8.10  รายงานการรับเข้า / ออก  ของนักศึกษา


  8.11  รายงานตรวจสอบวุฒิของนักศึกษา


  8.12  รายงาน  สัญชาติ  เชื้อชาติ  ศาสนา  ของนักศึกษา


  8.13  รายงานที่อยู่ของนักศึกษา


  8.14  รายงานข้อมูลผลงานและเกียรติประวัติ


  8.15  รายงานข้อมูลความสามารถพิเศษของนักศึกษา


  8.16  รายงานใบรายชื่อนักศึกษาสำหรับเช็คชื่อทุกวัน


  8.17  รายงานใบรายชื่อนักศึกษาแต่ละห้อง


  8.18  รายงานใบรายชื่อนักศึกษาแต่ละวิชา


  8.19  รายงานใบรายชื่อนักศึกษาแต่ละกิจกรรมชุมนุม  / ชมรม


  8.20  รายงานสถิตินักศึกษาแต่ละห้อง


  8.21  รายงานสถิตินักศึกษาแต่ละระดับชั้น


  8.22  รายงานสถิตินักศึกษาแต่ละสาขาวิชา


  8.23  รายงานสถิติสถานภาพสมรส บิดา – มารดา  ตามระดับชั้น


  8.24  รายงานสถิติเพศแต่ละระดับชั้น


  8.25  รายงานสถิติรายได้ผู้ปกครองของแต่ละระดับชั้น


  8.26  รายงานสถิติอาชีพผู้ปกครอง


  8.27  รายงานสถิติสรุปผลการเรียนของนักศึกษา


  8.28  รายงานสถิติการเดินทางของนักศึกษา


  8.29  รายงานสถิติการศึกษาต่อที่อื่นหลังจากจบการศึกษาของนักศึกษา


  8.30  รายงานสถิติจำแนกตามอายุของนักศึกษา


  8.31  รายงานรายชื่อและสถิตินักศึกษาพิการด้อยโอกาสและขาดแคลน


  8.32  รายงานรายชื่อและสถิตินักศึกษาน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน


  8.33  รายงานใบรับสมัครและใบมอบตัว


  8.34  รายงานพัฒนาการผลการเรียนตามกลุ่มสาระ