ระบบงานวิชาการ เป็นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน จะจัดในส่วนของตารางสอนตามวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน การจัดตารางสอบ การจัดตารางเรียนปรับเกรด จัดการคะแนนเก็บแต่ละวิชา จัดทำปฏิทินการศึกษา  สามารถตรวจสอบคาบเรียน ห้องเรียน ครูผู้สอนที่ชนกัน ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล และยังตรวจสอบคาบว่างของครูผู้สอน หากเกิดกรณีครูผู้สอนลากิจ หรือลาป่วย สามารถตรวจสอบและให้ครูผู้สอนคนอื่นมาสอนแทนได้ ระบบยังสามารถสร้างแบบฟอร์มคะแนนเก็บ ให้ครูผู้สอนเลือกใช้ได้

ระบบงานวิชาการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. สามารถเพิ่มโครงสร้างหลักสูตรได้  ประกอบด้วย
  1. สามารถจัดการข้อมูลประเภทวิชาและสาขาวิชาได้

  2. สามารถจัดการข้อมูลระดับชั้นได้

  3. สามารถจัดการข้อมูลภาคเรียนได้

  4. สามารถจัดการข้อมูลคาบเรียนได้

 2. สามารถจัดการข้อมูลรายวิชาได้

 3. สามารถจัดการข้อมูลระดับผลการเรียนได้

 4. สามารถจัดการข้อมูลรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรได้

 5. สามารถจัดการข้อมูลจัดวิชาเรียนได้

 6. สามารถจัดการข้อมูลครูผู้สอนแต่ละรายวิชาได้

 7. สามารถจัดตารางสอนได้  ข้อมูลประกอบด้วย
  1. ข้อมูลรายวิชาตามที่จัดวิชาเรียน

  2. ข้อมูลครูผู้สอนตามรายวิชา

  3. ข้อมูลคาบเรียน

  4. ข้อมูลพื้นที่เรียน

  5. ข้อมูลห้องเรียน

  6. ข้อมูลวันที่เรียน

 8. สามารถโอนย้ายตารางสอนกรณีเปลี่ยนครูผู้สอนได้

 9. สามารถลงตารางสอนแบบกลุ่มได้

 10. สามารถลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม / ชมรมได้

 11. สามารถอนุมัติเกรดแต่ละรายวิชาได้

 12. สามารถบันทึกเวลาเรียนนักศึกษาในรายวิชาได้โดยมีสิทธิผู้บันทึก  ดังนี้
  1. จัดการข้อมูลเวลาเรียนนักศึกษาโดยครูผู้สอน

  2. จัดการข้อมูลเวลาเรียนนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

  3. จัดการข้อมูลเวลาเรียนโดยเจ้าหน้าที่

 13. สามารถเพิ่มถอนรายวิชาแบบกลุ่มได้


 14. สามารถออกรายงานได้ดังนี้
  1. รายงานผลการเรียนระหว่างเรียน

  2. รายงานผลการเรียนตามภาคเรียน

  3. รายงานผลการเรียนตามปีการศึกษา

  4. รายงานผลการเรียนทุกภาคเรียน

  5. รายงานผลการเรียนตามเงื่อนไข

  6. รายงานสถิติผลรวมคะแนนเก็บตามเทอม

  7. รายงานสถิติผลรวมคะแนนเก็บตามปีการศึกษา

  8. รายงานสถิติผลการเรียนประจำภาคเรียน

  9. รายงานสถิติเกรดเฉลี่ย

  10. รายงานสถิติคะแนนเฉลี่ย

  11. รายงานตารางสอนสำหรับนักศึกษา  ครู  และ  พื้นที่เรียน

  12. รายงานคาบว่างของครู