ระบบบุคลากร เป็นการจัดข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา บุคลากรนั้น อาจหมายถึง ผู้อำนวยการ ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่การเงิน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เป็นผู้ใช้งานระบบ  จัดการโครงสร้างบุคลากร  ข้อมูลประวัติของบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ครูผู้สอนที่ต้องจัดการ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน ข้อมูลตำแหน่งงาน  การขาด-ลา-มาสาย  และรายงานสถิติ

มีลักษณะการทำงาน ดังนี้

 1. สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบได้

 2. สามารถจัดการข้อมูลการลาได้

 3. สามารถจัดการข้อมูลรางวัลและผลงานได้

 4. สามารถจัดการไฟล์ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรได้

 5. สามารถจัดการข้อมูลโครงสร้างการบริหารได้

 6. สามารถจัดการข้อมูลใบประกอบวิชาชีพได้

 7. สามารถจัดการข้อมูลสวัสดิการได้

 8. สามารถจัดการข้อมูลความสามารถพิเศษได้

 9. สามารถจัดการข้อมูลวิทยฐานะได้

 10. สามารถจัดการข้อมูลการฝึกอบรมได้

 11. สามารถออกรายงานได้ดังนี้
  1. สามารถออกรายงานระเบียนบุคลากรได้

  2. สามารถออกรายงานข้อมูลการลาได้

  3. สามารถออกรายงานข้อมูลรางวัลและผลงานได้

  4. สามารถออกรายงานข้อมูลโครงสร้างการบริหารได้

  5. สามารถออกรายงานข้อมูลใบประกอบวิชาชีพได้

  6. สามารถออกรายงานข้อมูลสวัสดิการได้

  7. สามารถออกรายงานข้อมูลวิทยฐานะได้

  8. สามารถออกรายงานข้อมูลการฝึกอบรมได้