ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม SISA Smart
หมายเหตุ

- กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าอบรมเอง

- กรุณาเช็คอีเมล์ให้ถูกต้อง เพื่อระบบจะส่ง รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ให้ตามที่ระบุไว้

- เมื่อเข้าระบบได้แล้ว กรุณาเลือกหัวข้อระบบที่ต้องการอบรม

- ระบบจะเปิดให้เริ่มอบรม และทำแบบทดสอบออนไลน์ตามช่วงเวลาที่กำหนด

- หากเคยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงซ้ำอีก ให้เข้าสู่ระบบเลือกระบบที่จะอบรมต่อไป